Direct naar content

De Nederlandse economie kwam in 2023 in een ‘milde’ recessie terecht. Inmiddels is sprake van krimp gedurende drie kwartalen op rij. Het gevolg hiervan is dat ook in Amersfoort de WW-uitkeringen niet verder daalden maar na een afname gedurende 2021 en 2022 in 2023 weer toenamen. Hoewel het aantal openstaande vacatures in het derde kwartaal 2023 lager was dan in hetzelfde kwartaal van 2022, wordt de regionale arbeidsmarkt nog steeds als zeer krap gekwalificeerd. Dit betekent dat het ook in 2024 voor werkgevers moeilijk blijft om voldoende personeel te vinden voor de openstaande vacatures.

Lopende WW rechten in Amersfoort met 5,5% gestegen

Landelijk nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in 2023 toe met 8%. Het aantal verstrekte WW uitkeringen is tussen december 2022 en december 2023 in de arbeidsmarktregio Amersfoort met 149 uitkeringen toegenomen. Dit is een stijging met 5,5%. Ter vergelijking: in 2022 was er, ten opzichte van 2021, nog een daling van 20%. Ook in 2021 was er nog sprake van een daling (met ruim 31%).

In 2024 verwacht UWV dat de stijging van het aantal verstrekte WW-uitkeringen zal doorzetten tot 15%. Een nadere uitleg is hier te lezen.

Met name meer werkzoekende jongeren in Amersfoort

De stijging van het aantal WW-gerechtigden deed zich het afgelopen jaar niet in alle leeftijdscategorieën voor. Waar het aantal 50 plussers met een WW-uitkering in 2023 licht daalde, zagen we vooral een stijging van het aantal jongeren (met bijna 23%). Mogelijk heeft dit te maken met de eerste voorzichtige afkoeling van de regionale economie.

Aantal openstaande vacatures neemt af

Het aantal openstaande vacatures kwam in 2023 in het derde kwartaal uit op 9.770 voor de arbeidsmarktregio Amersfoort. In vergelijking met dezelfde periode in 2022 waren dat er ongeveer 270 minder, oftewel een daling van bijna 3%.

Vooruitzichten

UWV verwacht dat door de lagere economische groei minder vacatures zullen ontstaan in 2024. Landelijk gaat het om ongeveer 2% minder. Een regionale vacatureprognose is niet opgesteld. UWV gaat voor 2024 op basis van de regionale arbeidsmarktprognoses van medio 2023 uit van een lichte uitbreidingsvraag door een toename van het aantal banen voor werknemers met 0,6%. Hierdoor ontstaan vooral kansen bij zorg & welzijn en ICT.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In december 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.877 WW-uitkeringen verstrekt, iets minder dan de maand ervoor (-0,4%)). In vergelijking met december 2022 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in Amersfoort toe met 5,5%. De stijging in Nederland over dezelfde periode bedroeg 7,8%. In veel sectoren bleef het aantal verstrekte WW-uitkeringen ten opzichte van een maand eerder praktisch gelijk. Lichte stijgingen waren er in de regio in de sector uitzendbedrijven. Lichte dalingen waren waarneembaar in de sector vervoer en logistiek en horeca en catering.