Direct naar content

In 2022 kwamen in de arbeidsmarktregio Amersfoort ongeveer 100 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is een halvering ten opzichte van het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. In alle leeftijdsklassen nam de doorstroom naar de bijstand af, ook bij 60-plussers. Mogelijk speelt hierbij een rol dat werkgevers steeds vaker de voordelen zien van het laten doorwerken van werknemers na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

In de regio Amersfoort houdt de dienstverlening die UWV biedt aan mensen met een uitkering zich al langer bezig met de groep mensen waarbij het einde van de maximale duur van hun WW-uitkering nadert. Ook 60-plussers profiteren hier steeds meer van volgens de UWV managers in de regio Amersfoort: ‘Door begeleiding en hulp bij de zoektocht naar een nieuwe uitdaging worden mensen die 60 jaar en ouder zijn steeds vaker gezien als één van de manieren om de personeelstekorten op de arbeidsmarkt op te lossen.’

Doorstroom naar bijstand afgenomen in alle leeftijdsklassen

De jaren 2022 en 2023 kenmerken zich door een zeer krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering. In de regio Amersfoort was de uitstroom vanuit de WW naar de bijstand in 2020 nog 4,7%. Dit percentage zakte in 2021 naar 3,4% en vorig jaar kwam dit uit op 2,4%. Dit is het laagste doorstroompercentage van de WW naar de bijstand in de afgelopen vijf jaar.

Voor alle leeftijdsklassen geldt dat de doorstroom vanuit de WW naar bijstand afnam. Een groter aandeel 60-plussers ging aan het werk dan in voorgaande jaren. Voor de regio Amersfoort geldt dat het aandeel 60-plussers dat naar de bijstand doorstroomde in de afgelopen vijf jaar is afgenomen van 13% in 2018 naar 8% in 2022. 60-plussers kunnen ook in aanmerking komen voor een uitkering op basis van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) als ze bij aanvang van werkloosheid 60 jaar en vier maanden of ouder waren.

60-plussers als oplossing voor de personeelstekorten

In de regio Amersfoort zullen in de nabije toekomst 16.600 werknemers van 60 jaar of ouder geleidelijk de arbeidsmarkt verlaten. Daarmee is de vergrijzing een belangrijke oorzaak van de aanhoudende personeelstekorten. Doorwerken na de Algemene Ouderdomswet (AOW)-leeftijd gebeurt steeds vaker en zo kunnen 60-plussers ook een deel van de oplossing van de krapte op de arbeidsmarkt zijn.

Als een werknemer de AOW-leeftijd bereikt, kan een werkgever voorstellen om toch het arbeidscontract te verlengen. Op die manier blijft kennis en ervaring behouden en worden eventuele personeelstekorten tegengegaan. Voor werkgevers loont het ook om buiten de organisatie 65-plussers te werven. Voor pensioengerechtigde werknemers gelden bijzondere regels, zoals:

  • De werkgever hoeft geen premies te betalen voor de werknemersverzekeringen als de WW en de AOW
  • Een AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ontslag geen recht op een transitievergoeding
  • Een AOW-gerechtigde werknemer heeft bij ziekte recht op maximaal 13 weken loondoorbetaling, in plaats van 104 weken. Dit wordt waarschijnlijk nog verder ingekort naar 6 weken.

Ontwikkeling WW-uitkeringen

In oktober 2023 werden er in de arbeidsmarktregio Amersfoort 2.891 WW-uitkeringen verstrekt, een stijging van 1,1% ten opzichte van de maand ervoor. In vergelijking met oktober 2022 nam het totaal aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio Amersfoort toe met 3,4%. De stijging in Nederland bedroeg in dezelfde periode 4,2%. Met name in de bouw nam het aantal WW-uitkeringen bovengemiddeld toe (+12, 9%) ten opzichte van een maand eerder en ten opzichte van andere sectoren. In absolute aantallen zijn dit echter slechts 4 uitkeringen.