Direct naar content

UWV verstrekte eind oktober 2.796 WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort. Dat waren 54 uitkeringen minder dan een maand geleden, een daling van 1,9%. In de regio Amersfoort is het aantal WW’ers met een beroep in het Sociaal Werk, de Jeugdzorg en Kinderopvang verder afgenomen. Het aantal vacatures in deze beroepsgroepen stijgt nog steeds. Dit zorgt voor knelpunten in de zorg voor kwetsbare groepen, maar de tekorten in de kinderopvang belemmeren ook werkenden in andere sectoren die mogelijk meer zouden willen werken.

Lichte daling WW-uitkeringen

Het aantal WW-uitkeringen in de arbeidsmarktregio Amersfoort nam in oktober iets af. Eind oktober verstrekte UWV in de regio in totaal 2.796 WW-uitkeringen. Dat waren 54 uitkeringen minder dan een maand eerder (1,9%). Landelijk daalde het aantal verstrekte WW-uitkeringen met 1,6%. In vergelijking met vorig jaar nam het aantal verstrekte WW-uitkeringen in de regio af met 817, ofwel 22,6%. Voor geheel Nederland was de afname het afgelopen jaar 24,9%. In vrijwel alle sectoren nam het aantal WW-uitkeringen in oktober heel licht af. In de sector zorg en welzijn was de afname in absolute getallen (-23 uitkeringen) het grootst. Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, bleef afgelopen maand gelijk op 1,5%. Het landelijke WW-percentage kwam uit op 1,5%.

Ernstigste tekorten in Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang

Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang (SJK) hebben te maken met grote personeelstekorten. De komende jaren zal de situatie niet anders zijn. Volgens het arbeidsmarktprogramma Zorg en Welzijn (AZW) doen de ernstigste tekorten zich voor in alle deelsectoren. Het aantal vacatures voor groeps- en woonbegeleiders komt het tweede kwartaal van dit jaar in de arbeidsmarktregio Amersfoort uit op 216 vacatures. Voor medewerkers kinderopvang is het aantal openstaande vacatures ten opzichte van het tweede kwartaal 2021 bijna verdubbeld (+67%) naar 94 vacatures. Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep is het afgelopen jaar laag gebleven. De vraag naar sociaal werkers, groeps- en woonbegeleiders is einde tweede kwartaal 2022 met 304 al sinds 2020 aan het stijgen. Het aantal WW’ers in deze beroepsgroep daalde met 17%. Met 28 vacatures is het aantal vacatures voor maatschappelijk werkers in de regio Amersfoort het kleinst. De vacatures voor maatschappelijk werkers zijn het afgelopen jaar in de regio iets toegenomen, terwijl het aantal WW’ers in deze beroepsgroep met 27% afnam.

Initiatieven vanuit het werkveld

Het gaat niet alleen om een gebrek aan kandidaten: uit het landelijk onderzoek in opdracht van UWV onder bijna 3.100 werkgevers blijkt tevens dat opleiding, beschikbare kennis en ervaring niet altijd aansluiten op de gestelde functie-eisen. De meest voorkomende acties van werkgevers bij moeilijk vervulbare vacatures zijn anders werven en vacatures langer openstellen. Ook verdere scholing van kandidaten wordt ingezet door bijna de helft van deze werkgevers. Een vijfde van de respondenten schoolt zittende werknemers om hen geschikt voor een functie te maken. Daarnaast verandert een kwart de functie-eisen. Werkgevers verwachten dat de krapte het komende jaar nog zal voortduren. Vanuit de SJK-sector zijn verscheidene initiatieven om de tekorten te verminderen. Zo wordt bijvoorbeeld ingezet op het makkelijker maken van zij-instroom en herintreden, inzetten op urenuitbreiding en het verminderen van de werkdruk. Voorbeelden van initiatieven worden genoemd in de recente UWV-publicatie Sociaal werk, Jeugdzorg en Kinderopvang in beeld.

Kansen en mogelijke oplossingen in de kinderopvang

Dominique Pullen-van Greevenbroek, adviseur Werkgeversdiensten van het WerkgeversServicepunt (WSP) regio Amersfoort: ‘Ska Kinderopvang uit Amersfoort heeft recent het drastische besluit moeten nemen om eenzijdig contracten met ouders op te zeggen. Dit heeft te maken met de enorme krapte op de arbeidsmarkt, waaronder in de kinderopvang. Het feit dat zij minder opvang kunnen leveren, resulteert er direct in dat ouders minder uren beschikbaar zijn voor werk. Dat heeft weer invloed op de toename van de krapte op de arbeidsmarkt in de regio Amersfoort.’ Ook andere kinderopvang-organisaties kampen met dezelfde problematiek en de beschikbare kindplaatsen in de dagopvang én buitenschoolse opvang dreigen de komende jaren ook verder af te nemen. Om gezamenlijke tot een oplossing voor deze urgente kwestie te komen, slaan het WSP regio Amersfoort, het Leerwerkloket regio Amersfoort, Professionals Programma van MBO Amersfoort en Ska Kinderopvang de handen ineen. Hans Eijsink, projectleider Leren en Werken van het Leerwerkloket regio Amersfoort: ‘Er worden momenteel gesprekken gevoerd over mogelijke oplossingen voor het tekort aan personeel. Denk daarbij bijvoorbeeld aan extra zij-instroom plekken in de kinderopvang. Dit biedt kansen voor werkzoekenden, maar ook voor alle plaatselijke en regionale kinderopvangcentra in de regio.’